Үзсэн тоо: 3869

 Түрээсийн үнийн судалгаа:       

Өрөөний тоо Дотоодын иргэд
1 сарын төлбөр /₮/
Гадаадын иргэд
1 сарын төлбөр /$/
1 өрөө 513,7 440,5
2 өрөө 705,3 626,8
3 өрөө

898,7

846,6
4 өрөө 1110,9 1078,2

     

 

 

 

 

Бүс 


 Үнэ /$/ 2013.08

 

  1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө 4 өрөө
Төв 579,3 754,3 981,8 1235,5
Зүүн 491,1 658 816,4 992,8
Баруун 457,1 602,7 751,5 885,2
Урд 527,2 806,3 1045 1330
Дундаж 513,7 705,3 898,7 1110,9

  

 

 

 

 

 

 

 

Мэдээллийн эх сурвалжийг Шинэбайр төвөөс